پلن مورد نظر خود را انتخاب کنید

سامانه پیامکی انبوه - پلن برنزی
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50001-50009 ---- 162.2 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50002-50005 ---- 175 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50004 ---- 210 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور ---- 210 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور خط ثابت ---- 192.5 ریال
✅ تعرفه پیامک BTS ---- 210 ریال
✅ پیامک هدیه (برابر پیامک اپراتور 5000) ---- 300 عدد


مقایسه پلن های پیامک
سامانه پیامکی انبوه - پلن نقره ای
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50001-50009 ---- 152.2 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50002-50005 ---- 165 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50004 ---- 200 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور ---- 200 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور خط ثابت ---- 182.5 ریال
✅ تعرفه پیامک BTS ---- 200 ریال
✅ پیامک هدیه (برابر پیامک اپراتور 5000) ---- 800 عدد


مقایسه پلن های پیامک
سامانه پیامکی انبوه - پلن طلایی
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50001-50009 ---- 142.2 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50002-50005 ---- 165 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50004 ---- 190 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور ---- 190 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور خط ثابت ---- 172.5 ریال
✅ تعرفه پیامک BTS ---- 190 ریال
✅ پیامک هدیه (برابر پیامک اپراتور 5000) ---- 1200 عدد


مقایسه پلن های پیامک
سامانه پیامکی انبوه - پلن پلاتینیوم
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50001-50009 ---- 132.2 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50002-50005 ---- 155 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50004 ---- 180 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور ---- 180 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور خط ثابت ---- 162.5 ریال
✅ تعرفه پیامک BTS ---- 180 ریال
✅ پیامک هدیه (برابر پیامک اپراتور 5000) ---- 2000 عدد


مقایسه پلن های پیامک