ثبت دامین

دامنه جدید خود را جستجو کنید. نام یا کلمات کلیدی مورد نظر خود را برای بررسی موجود بودن وارد کنید.

جستجو...

دامنه باید با یک حرف و یا عدد شروع شود طول نام دامنه بین و

:domain موجود نیست

تبریک! موجود است!

تماس با ما
دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی شناسایی شده است. به منظور ادامه، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید.
لطفا زبان دامنه مورد نظر خود را برای ثبت نام انتخاب کنید.

فروش
.ir
160,000 ريال
.com
3,200,000 ريال
.net
3,970,000 ريال
.org
4,035,000 ريال
.info
4,830,000 ريال
.me
4,840,000 ريال
.online
10,040,000 ريال
.site
8,030,000 ريال
دامنه پیشنهادی
ایجاد پیشنهادات برای شما
داغ جدید فروش

دامین های پیشنهادی ممکن است همیشه در دسترس نباشند . موجود بودن دامنه پس از اضافه کردن به سبد خرید به صورت همزمان بررسی می شود .

مرور پسوند ها بر اساس موضوع

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.ir فروش
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
.com
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
.net
3,970,000 ريال
1 سال
3,970,000 ريال
1 سال
3,970,000 ريال
1 سال
.org
4,035,000 ريال
1 سال
4,035,000 ريال
1 سال
4,035,000 ريال
1 سال
.info
4,830,000 ريال
1 سال
4,830,000 ريال
1 سال
4,830,000 ريال
1 سال
.site
8,030,000 ريال
1 سال
8,030,000 ريال
1 سال
8,030,000 ريال
1 سال
.group
3,460,000 ريال
1 سال
3,460,000 ريال
1 سال
3,460,000 ريال
1 سال
.center
5,650,000 ريال
1 سال
5,650,000 ريال
1 سال
5,650,000 ريال
1 سال
.online
10,040,000 ريال
1 سال
10,040,000 ريال
1 سال
10,040,000 ريال
1 سال
.name
4,200,000 ريال
1 سال
4,200,000 ريال
1 سال
4,200,000 ريال
1 سال
.me
4,840,000 ريال
1 سال
4,840,000 ريال
1 سال
4,840,000 ريال
1 سال
.asia
4,060,000 ريال
1 سال
4,060,000 ريال
1 سال
4,060,000 ريال
1 سال
.co
7,970,000 ريال
1 سال
7,970,000 ريال
1 سال
7,970,000 ريال
1 سال
.blog
8,030,000 ريال
1 سال
8,030,000 ريال
1 سال
8,030,000 ريال
1 سال
.company
2,270,000 ريال
1 سال
2,270,000 ريال
1 سال
2,270,000 ريال
1 سال
.shop
9,640,000 ريال
1 سال
9,640,000 ريال
1 سال
9,640,000 ريال
1 سال
.plus
8,650,000 ريال
1 سال
8,650,000 ريال
1 سال
8,650,000 ريال
1 سال
.biz
5,110,000 ريال
1 سال
5,110,000 ريال
1 سال
5,110,000 ريال
1 سال
.lighting
6,300,000 ريال
1 سال
6,300,000 ريال
1 سال
6,300,000 ريال
1 سال
.tours داغ
14,220,000 ريال
1 سال
14,220,000 ريال
1 سال
14,220,000 ريال
1 سال
.school جدید
8,650,000 ريال
1 سال
8,650,000 ريال
1 سال
8,650,000 ريال
1 سال
.agency جدید
5,650,000 ريال
1 سال
5,650,000 ريال
1 سال
5,650,000 ريال
1 سال
.academy جدید
8,650,000 ريال
1 سال
8,650,000 ريال
1 سال
8,650,000 ريال
1 سال
.cafe داغ
8,650,000 ريال
1 سال
8,650,000 ريال
1 سال
8,650,000 ريال
1 سال
.restaurant جدید
14,500,000 ريال
1 سال
14,500,000 ريال
1 سال
14,500,000 ريال
1 سال
.fitness داغ
8,650,000 ريال
1 سال
8,650,000 ريال
1 سال
8,650,000 ريال
1 سال
.photo جدید
8,040,000 ريال
1 سال
8,040,000 ريال
1 سال
8,040,000 ريال
1 سال
.photography داغ
5,650,000 ريال
1 سال
5,650,000 ريال
1 سال
5,650,000 ريال
1 سال
.band
6,450,000 ريال
1 سال
6,450,000 ريال
1 سال
6,450,000 ريال
1 سال
.co.ir
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
.id.ir
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
.net.ir
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
.org.ir
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
.ac.ir
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
.sch.ir
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
.gov.ir
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
.tel
6,580,000 ريال
1 سال
6,580,000 ريال
1 سال
6,580,000 ريال
1 سال
.mobi
5,750,000 ريال
1 سال
5,750,000 ريال
1 سال
5,750,000 ريال
1 سال
.travel جدید
40,250,000 ريال
1 سال
40,250,000 ريال
1 سال
40,250,000 ريال
1 سال
.news جدید
6,450,000 ريال
1 سال
6,450,000 ريال
1 سال
6,450,000 ريال
1 سال
.camera جدید
8,650,000 ريال
1 سال
8,650,000 ريال
1 سال
8,650,000 ريال
1 سال
.coffee جدید
8,650,000 ريال
1 سال
8,650,000 ريال
1 سال
8,650,000 ريال
1 سال
.clinic جدید
14,220,000 ريال
1 سال
14,220,000 ريال
1 سال
14,220,000 ريال
1 سال
.click جدید
2,865,000 ريال
1 سال
2,865,000 ريال
1 سال
2,865,000 ريال
1 سال
.codes جدید
14,220,000 ريال
1 سال
14,220,000 ريال
1 سال
14,220,000 ريال
1 سال
.catering جدید
8,650,000 ريال
1 سال
8,650,000 ريال
1 سال
8,650,000 ريال
1 سال
.dentist جدید
14,220,000 ريال
1 سال
14,220,000 ريال
1 سال
14,220,000 ريال
1 سال
.design داغ
13,220,000 ريال
1 سال
13,220,000 ريال
1 سال
13,220,000 ريال
1 سال
.download داغ
2,550,000 ريال
1 سال
2,550,000 ريال
1 سال
2,550,000 ريال
1 سال
.finance داغ
14,220,000 ريال
1 سال
14,220,000 ريال
1 سال
14,220,000 ريال
1 سال
.gift جدید
5,390,000 ريال
1 سال
5,390,000 ريال
1 سال
5,390,000 ريال
1 سال
.lawyer جدید
14,220,000 ريال
1 سال
14,220,000 ريال
1 سال
14,220,000 ريال
1 سال
.pizza جدید
14,420,000 ريال
1 سال
14,420,000 ريال
1 سال
14,420,000 ريال
1 سال
.press جدید
19,600,000 ريال
1 سال
19,600,000 ريال
1 سال
19,600,000 ريال
1 سال
.rent جدید
18,000,000 ريال
1 سال
18,000,000 ريال
1 سال
18,000,000 ريال
1 سال
.software داغ
8,650,000 ريال
1 سال
8,650,000 ريال
1 سال
8,650,000 ريال
1 سال
.tech داغ
14,220,000 ريال
1 سال
14,220,000 ريال
1 سال
14,220,000 ريال
1 سال
.technology جدید
8,650,000 ريال
1 سال
8,650,000 ريال
1 سال
8,650,000 ريال
1 سال
.tools جدید
8,650,000 ريال
1 سال
8,650,000 ريال
1 سال
8,650,000 ريال
1 سال
.art جدید
3,660,000 ريال
1 سال
3,660,000 ريال
1 سال
3,660,000 ريال
1 سال
.store جدید
16,000,000 ريال
1 سال
16,000,000 ريال
1 سال
16,000,000 ريال
1 سال
.business جدید
2,270,000 ريال
1 سال
2,270,000 ريال
1 سال
2,270,000 ريال
1 سال
.doctor جدید
26,400,000 ريال
1 سال
26,400,000 ريال
1 سال
26,400,000 ريال
1 سال
.games جدید
5,250,000 ريال
1 سال
5,250,000 ريال
1 سال
5,250,000 ريال
1 سال
.pet جدید
4,860,000 ريال
1 سال
4,860,000 ريال
1 سال
4,860,000 ريال
1 سال
.live جدید
6,450,000 ريال
1 سال
6,450,000 ريال
1 سال
6,450,000 ريال
1 سال
.fashion جدید
8,040,000 ريال
1 سال
8,040,000 ريال
1 سال
8,040,000 ريال
1 سال
.coach داغ
14,220,000 ريال
1 سال
14,220,000 ريال
1 سال
14,220,000 ريال
1 سال
.jobs جدید
46,700,000 ريال
1 سال
46,700,000 ريال
1 سال
46,700,000 ريال
1 سال
.cloud داغ
3,070,000 ريال
1 سال
3,070,000 ريال
1 سال
3,070,000 ريال
1 سال
.app داغ
4,860,000 ريال
1 سال
4,860,000 ريال
1 سال
4,860,000 ريال
1 سال
.dev داغ
4,060,000 ريال
1 سال
4,060,000 ريال
1 سال
4,060,000 ريال
1 سال
.social داغ
8,650,000 ريال
1 سال
8,650,000 ريال
1 سال
8,650,000 ريال
1 سال

لطفا یک دسته از بالا را انتخاب کنید.

افزودن هاست

انتخاب از بین طیف وسیعی از بسته های میزبانی وب

با توجه به نیاز و بودجه شما بسته های میزبانی مختلفی قابل خرید می باشد

مشاهده بسته های مختلف میزبانی وب

دامنه خود را به ما انتقال دهید

هم اکنون انتقال دهید و تاریخ دامنه خود را یکسال افزایش دهید!*

انتقال دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند