پلن مورد نظر خود را انتخاب نمایید

گواهینامه امنیتی Positive Single
تعداد Reissue نامحدود
شرکت صادرکننده آمریکا
تعداد دامنه یک دامنه
صدور آنی
عدم پشتیبانی از دامنه های ملی IR
عدم پشتیبانی از زیر دامنه نامحدود
آدرس بار عادی
عدم نیاز به ارسال مدارک جهت صدور
گواهینامه امنیتی Positive Wildcard
تعداد Reissue نامحدود
شرکت صادرکننده آمریکا
تعداد دامنه یک دامنه
صدور آنی
عدم پشتیبانی از دامنه های ملی IR
پشتیبانی از زیر دامنه نامحدود
آدرس بار عادی
عدم نیاز به ارسال مدارک جهت صدور